Usługa dedykowana dla klientów którzy posiadają aktywną umowę z naszą firmą w zakresie analizy czasu pracy kierowcy, przy takiej umowie czynności wykonywane na potrzeby tejże, kontroli są całkowicie w ramach abonamentu.

W ramach usługi oferujemy wsparcie naszego eksperta który przygotuję z Państwem komplet dokumentów które są kontrolowane podczas kontroli Inspekcji Transportu Drogowego w Państwa firmie.

Wykaz dokumentów jakie należy przygotować na dzień rozpoczęcia kontroli:

 1. Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika/licencja uprawniająca do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego;
 2. Certyfikaty kompetencji zawodowych osób zarządzających transportem;
 3. Zaświadczenie potwierdzające przez przedsiębiorcę prowadzenia przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej;
 4. Wykaz pojazdów samochodowych będących w dyspozycji kontrolowanego, a także innych pojazdów, którymi podmiot posługiwał się w celu wykonywania przewozów drogowych, w dniu kontroli i w okresie objętym kontrolą;
 5. Umowy użyczenia pojazdów będących w posiadaniu przedsiębiorcy innym przedsiębiorcom i osobom fizycznym;
 6. Kopie dowodów rejestracyjnych pojazdów;
 7. Wykaz pracowników w dniu kontroli i w okresie objętym kontrolą;
 8. Wykaz niezatrudnionych osób wykonujących przewozy na rzecz kontrolowanego w dniu kontroli i w okresie objętym kontrolą – jeżeli występują;
 9. Ewidencja czasu pracy zatrudnionych kierowców;
 10. Kopie praw jazdy/dokumenty potwierdzające badania lekarskie i psychologiczne oraz odbycie kursów wymaganych dla danego rodzaju przewozu zatrudnionych kierowców;
 11. Świadectwa kierowców niebędących obywatelami UE wykonujących przewozy drogowe na rzecz przedsiębiorcy;
 12. Dokumenty z okresu objętego kontrolą związanych z przewozem drogowym;
 13. Wykresówki z okresu objętego kontrolą (wykresówki powinny być poukładane z podziałem na kierowców oraz chronologicznie);
 14. Dane cyfrowe zawarte na kartach kierowców z kontrolowanego okresu oraz wydruków z kart kierowców jeżeli są;
 15. Dane cyfrowe z tachografów cyfrowych z kontrolowanego okresu oraz wydruków z tachografów cyfrowych jeżeli są;
 16. Dokumenty świadczące i nieprowadzeniu pojazdów wszystkich kierowców, kartę ewidencji nieobecności;
 17. Dokumenty potwierdzające nałożenia kar pieniężnych  z zakresu transportu przez inne organy kontrolne, w tym również zagraniczne;
 18. Dokumenty potwierdzające prawidłową organizację i dyscyplinę pracy;
 19. Inne wymagane dokumenty z profilem działalności gospodarczej (przewozy regularne osób, przewozy ADR, przewozy odpadów, przewozy żywych zwierząt itp.);
 20. Dokumenty potwierdzające fakt wykorzystania pojazdów do przewozów wyłączonych spod przepisów rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) 3820/85 (Dz. U. UE L 102 z 15.03.2006, str. 1, z późn. zm.), rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym (Dz. Urz. WE L 370 z 31.12.1985, Umowy Europejskiej dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe AETR sporządzonej w Genewie 1 lipca 1970 r. (Dz. U. z 1999 r. Nr 94, poz. 1087 oraz z 2009 Nr 190, poz. 1479);
 21. Wykaz baz transportowych, lub miejsce stałego garażowania/postojów pojazdów;
 22. Zaświadczenie o niekaralności ( z Krajowego Rejestru Karnego);
 23. Dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności przewoźnika drogowego.
 24. Książka kontroli.